πχ. υλικός εξοπλισμός, τεχνογνωσία/εμπειρία, διασύνδεση, δωρεά κ.α.